Kiçijik maque 20ft ýük daşaýan konteýner zawodlary

Kiçijik maque 20ft ýük daşaýan konteýner zawodlary

Gysga düşündiriş:

Konteýner, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.
Konteýnerleriň sanyny hasaplamagy aňsatlaşdyrmak üçin, konwersiýa standart gutusy hökmünde 20 metrlik konteýner alyp bilersiňiz (TEU, ýigrimi fut ekwiwalent birlik diýilýär).


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Konteýner, halkara standart konteýner we standart däl konteýnerlere bölünen ýükleri dolandyrmak üçin ulanylýan adaty gap.

Konteýnerleriň sanyny hasaplamagy aňsatlaşdyrmak üçin, konwersiýa standart gutusy hökmünde 20 metrlik konteýner alyp bilersiňiz (TEU, ýigrimi fut ekwiwalent birlik diýilýär).Ÿagny
40ft gap = 2TEU
30ft gap = 1.5TEU
20ft konteýner = 1TEU
10ft gap = 0.5TEU

Adaty konteýnerden başga-da, demirýolda we howa transportynda käbir ownuk gaplar hem ulanylýar, meselem, demir ýol ulagymyz uzak wagtlap 1 tonna guty, 2 tonna guty, 3 tonna guty we 5 tonna guty ulanylýar.

Kiçijik Maque dürli görnüşli gaplar bilen üpjün edip biler we müşderiler üçin ýöriteleşdirilen çözgütleri hem berip biler.Önümleriň dizaýny we önümçiligi, içerde we daşary ýurtda degişli sertifikat standartlaryna laýyk gelýär we gutularyň agyr tebigy gurşawa laýyk gelmegini üpjün etmek üçin dürli çylşyrymly şertlerde ýörite gaplary ulanmagyň simulýasiýa synaglaryny goşmak bilen her dürli berk synaglardan geçýär. şol bir wagtyň özünde önümler enjamlary, ýörite transport usullaryny, nebit gözlegini we beýleki ulanyşlary goramak üçin ulanylýar.

Önüm aýratynlyklary

1. süýşmedik demir pol, konteýner adaty agaç pol, otly konteýner (bambuk kauçuk) pol, konteýner adaty agaç pol, wolfram ýagynda 48 sagat şabu, tebigaty: geýmäge garşylyk, berkligi, möhürlenmegi, adaty pola garanyňda 3 gezek poslama garşy, 25 ýyla çenli ýa-da ondanam köp amaly ömri.

2. Gutynyň üstündäki hemme zat poslama garşy bejergisi, şabu-şabu bejergisi, howa çydamly konteýner ýörite boýag ulanyp, guty korpusy.

3. içki gurluş deslapky jaýlanan desgalaryň zerurlyklaryna laýyklykda dizaýn edilip we öndürilip bilner.

Konteýnerleriň görnüşleri

1. Umumy gap: umumy ýüklere degişlidir.
2. konteýner: köp mukdarda ýük üçin ulanylýar.
3. Açyk ýokarky gap: polat, agaç, tehnika ýaly uly ýükleri we agyr ýükleri, esasanam aýna tabaklar ýaly gowşak agyr ýükleri ýüklemek üçin amatly.
4. Burç sütüniniň bukulýan tekiz şkafy: uly enjamlar, ýahtalar, gazanlar we ş.m.
5. Tank gapy: alkogol, benzin, himiki maddalar we ş.m. suwuk ýükleri daşamak üçin niýetlenendir.
6. Ultra beýik asma şkaf: bukulmaýan ýokary derejeli eşikler üçin niýetlenendir.
7. Doňduryjy: balyk, et, täze miweler, gök önümler we ş.m. ýaly iýmitleri daşamak üçin ýörite döredilen.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär