Biz hakda

1

Biz hakda

Şandong welaýatynyň owadan port şäheri bolan ingingdao kiçijik maque halkara söwda ş.Şereket 2005-nji ýylyň sentýabr aýynda 50 000 inedördül metrden gowrak ösümlik meýdany bilen döredildi.Kompaniýada 58 dizaýner we 32 hünärmen inersener we tehnik bilen birlikde 586 işgär, 38 inersener bar.

Guruldy
Ösümlik meýdany
inedördül metr
Işgärler
+

Önümimiz

Önümlerimiz içerki we halkara logistika transportynda, sowuk zynjyrly transportda, ussahanalarda, ammarlarda, stansiýalarda, 4S sergi otaglarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

Konteýner, ýörite guty we konteýner öý önümleri içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar, diňe bir Hytaýda meşhur bolman, ABŞ, Kanada, Angliýa, Japanaponiýa, Koreýa, Singapur, Bangladeş, Indoneziýa, Ysraýyl, Nigeriýa, Şri Lanka, Filippinler, Mozambik we beýleki ýurtlar we sebitler.

takmynan2
takmynan3
takmynan4

Häzirki wagtda CNC ýalyn kesýän önümçilik liniýasy, C şöhleli önümçilik liniýasy, H şöhle toplumy, gapy suw asty kebşirleýiş önümçilik liniýasy, sandwiç paneli önümçilik liniýasy, panel önümçilik liniýasy we ş.m. ýaly 10-dan gowrak önümçilik liniýasy bar.

Önümiň hiline täsir edýän bäş esasy faktor, şol sanda adamlar, maşynlar, materiallar, usullar we daşky gurşaw berk gözegçilikde saklanýar we her önümçilik prosesine birleşdirilýär.

Üstünliklerimiz

takmynan8

Doly önümçilik zynjyry

Kompaniýada in engineeringenerçilik maslahat beriş, shema dizaýny, önümçilik we gaýtadan işlemek, gurluşyk we taslamany kabul etmek boýunça doly önümçilik zynjyry bar.

takmynan 9

Ösen önümçilik setirleri

Önümlerimiziň arassa önümçiliginiň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin ösen önümçilik liniýalaryny hödürledik we hemişe innowasiýa we önüm öndürmek bilen meşgullanýarys.

takmynan 10

Qualityokary hilli

Biz ISO9001-2008 kepillendirilen we ajaýyp hil gözegçilik prosesi bar. Önümlerimiziň hili halkara ülňülerine laýyk gelýär.

Hyzmatymyz

24 sagatlyk jogap mehanizmini döretdik.
önümiň hiliniň hemme zatdan möhümdigine hyzmat ynamyna eýermek.
we müşderiniň gyzyklanmalary hemme zatdan ýokarydyr.
müşderilerimiz üçin ähli aladalary ýeňletmek.

Biziň wezipämiz

Önümiň ýöriteleşdirilmegini, göwrümli önümçiligiň we täze tehnologiýanyň ornaşdyrylmagyny talap edýäris.
"Hil taslamasynyň kämilligi, oýlanyşykly we oýlanyşykly müşderi hyzmaty" biziň maksadymyz bolar.
Müşderilerimiz bilen has gowy geljegi döretmäge umyt edýäris.


Esasy programmalar

Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär