Habarlar

 • SoonB ýakyn wagtda elektrik ulagymda garşy derňew geçirjekdigini habar berdi we Söwda ministrligi üpjünçilik zynjyryny çynlakaý bozup we ýoýjakdygyny aýtdy.

  SoonB ýakyn wagtda elektrik ulagymda garşy derňew geçirjekdigini habar berdi we Söwda ministrligi üpjünçilik zynjyryny çynlakaý bozup we ýoýjakdygyny aýtdy.

  EU soonB ýakyn wagtda elektrik awtoulagymda garşy derňew geçirjekdigini habar berdi we Söwda ministrligi global awtoulag senagaty zynjyrynyň üpjünçilik zynjyryny çynlakaý bozup we ýoýjakdygyny aýtdy;② Şri-Lanka trans fa ulanylmagyny gadagan etmek we çäklendirmek isleýär ...
  Koprak oka
 • Yuanuanyň dollara bolan hümmeti soňky söwda güni 16: 30-da ýapyldy

  Yuanuanyň dollara bolan hümmeti soňky söwda güni 16: 30-da ýapyldy

  Yuanuanyň dollara garşy hümmeti soňky söwda güni 16: 30-da ýapyldy: 1 USD = 7.3415 CNY China Hytaý-Gonduras FTA gepleşikleriniň ikinji tapgyry Pekinde geçirildi;Philippines Filippinler indiki ýyldan başlap ähli elektrik awtoulaglaryna nol nyrh girizmegi meýilleşdirýärler;③ Singapur u ...
  Koprak oka
 • Gonkong we Makao 24-nji awgustdan ýapon suw önümleriniň importyny gadagan eder

  Gonkong we Makao 24-nji awgustdan ýapon suw önümleriniň importyny gadagan eder

  Japanaponiýanyň Fukuşima ýadro hapalanan suw akym meýilnamasyna jogap hökmünde Gonkong suw önümleriniň, şol sanda 10 prefektden gelip çykýan ähli janly, doňdurylan, sowadylan, guradylan ýa-da başga görnüşde saklanylýan suw önümlerini, deňiz duzuny we gaýtadan işlenmedik ýa-da gaýtadan işlenmedik deňiz ösümliklerini import etmegi gadagan eder. ..
  Koprak oka
 • 2022 Hytaýyň täze energiýa ulaglaryny öndürmek we satmak, sekiz ýyl bäri dünýäde ilkinji bolup galýar

  2022 Hytaýyň yzygiderli sekiz ýyl bäri dünýäde ilkinji bolup galmagy üçin täze energiýa ulaglary öndürmek we satmak Koreýa: Hytaý raýatlarynyň Koreýa baryp görmek üçin gysga möhletli wizalary fewral aýynyň ahyryna çenli EUB Hytaýyň alýuminiý garyndy tigirleri Ruslara zyňylmagyna garşy tölegleriň täzelenjekdigini yglan edýär. ..
  Koprak oka
 • Döwlet intellektual eýeçilik edarasy käbir patent işini gaýtadan işleýär

  Döwlet intellektual eýeçilik edarasy käbir patent işini gaýtadan işleýär

  Döwlet intellektual eýeçilik edarasy käbir patent işini gaýtadan işlemegi sazlaýar Şu ýylyň ilkinji 11 aýynda Siçuanyň daşary söwda importy we eksporty 8,2% ösdi Bangladeş import we eksport bellige alyş şahadatnamalarynyň möhletini Kamerunyň import edilýän nyrhlara girizmek üçin möhletini uzaltdy ...
  Koprak oka
 • Hepdäniň esasy wakalary (Pekin wagty)

  Hepdäniň esasy wakalary (Pekin wagty)

  Surat Duşenbe (7-nji noýabr): Germaniýanyň sentýabr aýyndaky çärýekde senagat önümçiligi m / m, ECB-iň başlygy Kristin Lagarde çykyş edýär, noýabr aýy Sentix maýa goýujy.Sişenbe (8-nji noýabr): ABŞ-nyň Palatasy we Senatynyň saýlawlary, Japanaponiýa Banky noýabr aýyndaky pul syýasaty ýygnagynyň gysgaça mazmuny, ýewro zonasy ...
  Koprak oka
 • Hepdäniň möhüm wakalaryna syn

  Hepdäniň möhüm wakalaryna syn

  17-nji oktýabr (Duşenbe): ABŞ-nyň Oktýabr Nýu-Yorkork Federal ätiýaçlyk önümçiliginiň görkezijisi, EUB-niň Daşary işler ministrleriniň ýygnagy, OECD Günorta-Gündogar Aziýa ministrler forumy.Sişenbe, 18-nji oktýabr (sişenbe): Döwlet geňeşiniň maglumat gullugy halk hojalygynyň görkezijileri boýunça metbugat ýygnagyny geçirdi, ...
  Koprak oka
 • Bu hepdäniň möhüm wakalarynyň gysgaça mazmuny

  Bu hepdäniň möhüm wakalarynyň gysgaça mazmuny

  17-nji oktýabr (Duşenbe): ABŞ-nyň Oktýabr Nýu-Yorkork Federal ätiýaçlyk önümçiliginiň görkezijisi, EUB-niň Daşary işler ministrleriniň ýygnagy, OECD Günorta-Gündogar Aziýa ministrler forumy.18-nji oktýabr (sişenbe): Döwlet geňeşiniň maglumat gullugy halk hojalygynyň, Federal R ...
  Koprak oka
 • Hakyky wagt

  Hakyky wagt

  1. Söwda ministrligi daşary söwdanyň durnukly ösüşini goldamak üçin birnäçe syýasat we çäreler berdi.2. Deňizdäki we deňizdäki RMB-nyň ABŞ-nyň dollaryna bolan hümmeti ikisi hem 7.2 bellikden aşaklady.3. Iýul aýynda ABŞ-nyň konteýner importy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3% ýokarlandy ...
  Koprak oka
 • Bu hepdäniň möhüm wakalarynyň gysgaça mazmuny

  Bu hepdäniň möhüm wakalarynyň gysgaça mazmuny

  Duşenbe (26-njy sentýabr): Sentýabr aýynda Germaniýanyň IFO telekeçiliginiň gülläp ösmegi indeksi, sentýabr aýynda Dallas Federal ätiýaçlyk bankynyň iş işjeňligi indeksi, 2022 FOMC bilet komissiýasy, Boston federal ätiýaçlyk bankynyň başlygy Kollins ABŞ-nyň ykdysadyýeti barada çykyş etdi we Luhansk, Donetsk, He. ..
  Koprak oka
 • Hytaýyň goşulan önümçilik gymmaty yzygiderli ençeme ýyl bäri dünýäde ilkinji gezek durnuklaşdy.

  Hytaýyň goşulan önümçilik gymmaty yzygiderli ençeme ýyl bäri dünýäde ilkinji gezek durnuklaşdy.

  Birnäçe gün ozal Milli statistika býurosy tarapyndan çap edilen Hytaýyň Kommunistik partiýasynyň 18-nji milli kongresinden bäri ykdysady we jemgyýetçilik ösüşinde gazanylan üstünlikler barada birnäçe habara görä, Bütindünýä bankynyň maglumatlaryna görä, Hytaýyň önümçiliginiň goşmaça gymmaty t-den ýokarydy. ..
  Koprak oka
 • Threeurduň üçden birine suw basdy, 7000 konteýner gysyldy we bu ýere eksport etmek howpy ýokarlandy!

  Threeurduň üçden birine suw basdy, 7000 konteýner gysyldy we bu ýere eksport etmek howpy ýokarlandy!

  Iýun aýynyň ortalaryndan bäri Pakistanda görlüp-eşidilmedik güýçli musson ýagyşy güýçli suw joşmasyna sebäp boldy.Günorta Aziýa ýurtlarynyň 160 sebitiniň 72-sini suw basdy, ýerleriň üçden birini suw basdy, 13,91 adam öldi, 33 million adam täsir etdi, 500,000 adam ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2

Esasy programmalar

Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär