Kiçijik Maque gyssagly halas ediş gaplary

Kiçijik Maque gyssagly halas ediş gaplary

Gysga düşündiriş:

Specialörite konteýner gutynyň ululygyny we görnüşini kesgitlemek üçin ulanylyşyna görä halkara standartyna laýyk gelmeýän bir görnüş.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Specialörite konteýner gutynyň ululygyny we görnüşini kesgitlemek üçin ulanylyşyna görä halkara standartyna laýyk gelmeýän bir görnüş.

Käbir enjam gutulary, in engineeringenerçilik gutulary, gutular bilen nebit platformasy, ot gutusy, otag gutusy, mahabat gutusy we ş.m. kesgitlemek üçin ulanylyşyna görä konteýner, ululyk we şekil halkara standartyna laýyk gelmeýär diýmek bolar. ululygynyň haýsy görnüşdigini ýörite konteýner.

1. Müşderileriň isleglerine we enjamlaryň işleýiş derejesine we müşderilere jikme-jik pikir alyşmak üçin guty adamkärçilikli, ylmy gaplaýyş enjamlary gutusy üçin stereotiplere ýetmek üçin guty.

2. Boks korpusynyň asmany açmagy, gapyny açmagy, otly penjiresini, bölek enjamyny, kondisioner goragly, öňünden jaýlanan kebşirleýiş we beýleki ýerleşiş gurluşyna görä, tutuşlygyna ýa-da bölekleýin söýgüli gurluşy saýlap bilersiňiz.

3. Reňk çäklendirmesiz guty korpusy, boýagyň hili ýörite konteýner boýagdyr.

Önüm aýratynlyklary

Gyssagly halas ediş gaplary wagtlaýyn abatlamak, gyssagly kömek we şassiniň käbir beýleki möhüm zatlary üçin ulanylýar
Daşarky ölçegleri: 12730mm * 3000mm * 3700mm
Özüň agramy: 9,3 tonna
Dizaýn ýük: 32,5 tonna
Rol:
1. Wagtlaýyn abatlamak, gyssagly kömek we käbir beýleki möhüm zatlar üçin ulanylýar
2. Syzdyrmagyň ýa-da ýanmagyň has giňelmeginiň öňüni almak üçin howply haryt gaplaryny syzmak

Kompaniýamyň gyssagly halas ediş gutusyny ösdürmegi we öndürmegi, güýçli möhürlemek, suw geçirmeýän öndürijilik, basyş we zarba garşylygy, poslama we tozana garşylyk, ýokary we pes, abraýly şahadatnamadan soň halas ediş materiallaryny gowy goramak we saklamak we daşamak ýagdaýynda bolup biler. temperatura, täsire, kislota we aşgar poslama we ş.m. garşy durup biler, gutynyň bedeniniň uzak ömri we tehniki hyzmat etmezden, gutynyň ömrüni ep-esli gowulandyrar;guty korpusy buferiň içki paneli bilen enjamlaşdyrylan, diňe bir ýönekeý däl, daşalýan materiallaryň täsiriniň öňüni alyp biler, materiallar bilen enjamlaşdyrylan bir görnüşde arassa we owadan, reňk tapawutlandyryş dizaýnynyň görnüşini görmek bolýar;täze tok we tutawaç guruldy, diňe işlemek aňsat däl, ulanmak aňsat däl, birikme hem gaty ygtybarly, berk, çydamly.

Gyssagly halas ediş gutusy dürli ýerlere, halas ediş zerurlyklarynyň dürli şertlerine uýgunlaşyp biler, saklanylýan materiallary gowy gorap biler, ulanmagyň gerimi gaty giňdir.

Gyssagly halas ediş-1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär