Hytaý konteýner kiosk zawodlary

Hytaý konteýner kiosk zawodlary

Gysga düşündiriş:

Konteýner otagy, modully binanyň täze görnüşi, özboluşly özüne çekijiligi we ösüş potensialy has köp dizaýneriň ünsüni özüne çekdi we konteýner binasyny has köp şahsyýet we gözellik dizaýnyna öwürdi.Häzirki wagtda bu bina esasan ýaşaýyş jaýlary, dükanlar, myhmanhanalar, B&B, kafe we ​​beýleki dürli binalar üçin ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Konteýner otagy, modully binanyň täze görnüşi, özboluşly özüne çekijiligi we ösüş potensialy has köp dizaýneriň ünsüni özüne çekdi we konteýner binasyny has köp şahsyýet we gözellik dizaýnyna öwürdi.Häzirki wagtda bu bina esasan ýaşaýyş jaýlary, dükanlar, myhmanhanalar, B&B, kafe we ​​beýleki dürli binalar üçin ulanylýar.

Wagtlaýyn binalar, jemgyýetçilik binalary, maşgala jaýlary we beýleki garyşyk funksiýalar üçin ajaýyp.Taslamanyň dürlüligi we ýokary hili metal gutularda ýokary hilli bökmegi başardy.

Bina gurlanda, gurluşykçy modully konteýnerleri aşakdan beýiklige "gurluşyk bloklary" ýaly birin-birin ýerleşdirýär we soňra biri-birine nurbatlaýar.Soňra gapylar we penjireler binanyň üstüne fasadda "geýnen" birneme bezelip, tertipleşdirilýär.Ahyrynda, "konteýner kofe jaýy" görnüşi we beýleki adaty kofe jaýy gutarandan soň, binanyň fasadynyň azajyk bezegi tapawudy ýok.

Konteýner jaýlary öwrülenden soň, kiosklar we konteýner dükanlary hökmünde ulanylyp bilner.

Konteýner-kiosk-jikme-jiklikler1
Konteýner-kiosklar-jikme-jiklikler2

Bu ýerde konteýner söwda kiosky daşarky flip açyk penjire, gapdal penjire, beýleki tarap doly aç-açan aýna, üstesine-de ulanmak üçin amatly gapy, sary reňkli umumy ýaşaýyş jaýy, açyk we owadan, owadan we owadan, müşderilere iýmit taýýarlamak üçin örän amatly satyn almak islegini beriň.Boks işjeňliginiň umumy meýdany uly.Güýçli saklaýyş kuwwaty.Köşkleri ediň ýa-da gaty amatly.
Konteýner işjeňlik jaýy diňe bir kiosk hökmünde ulanylyp bilinmez, soňra konteýner düşegine we ertirlik naharyna, konteýner dükanlaryna, konteýner Netflix restoranyna we ş.m. öwrülip bilner. Hatda konteýner satuw ofisiniň kabul ediş merkezi hökmünde hem ulanylyp bilner. gaplar dürli ulanylyşdyr.

Gurnama binasy üçin ýaşaýyş jaýy, wagtlaýyn gurluşyk üçin ulanylsa, konteýner jaýlary öndürijiler gönüden-göni oňat önüm öndürip bilerler, soň bolsa müşderiniň islegine görä müşderiniň ýerine transport kran göterilip bilner, gurluşyk döwri gaty amatly .

Konteýner-kiosklar-jikme-jiklikler3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Esasy programmalar

    Konteýner ulanmagyň esasy usullary aşakda berilýär